کنترل و تنظیمات مجدد سمعک

پس از آنکه سمعک تحویل داده میشود , آموزشهای لازم برای استفاده از آن به … ادامه خواندن کنترل و تنظیمات مجدد سمعک