تمیز کردن و جاگذاری قالب گوش

تمیز کردن قالب گوش

تمیز کردن و جاگذاری قالب گوش : برای جلوگیری از عونت و ترشحات قارچی بسیار حائز اهمیت است.

در تصور زیر نحوه صحیح تمیزکردن قالب گوش را به شما آموزش داده میشود .

تمیز کردن و جاگذاری قالب گوش :

تمیز کردن قالب گوش را کاملا جدی بگیرید تا هم از صدای سمعک تان لذت ببرید و هم از فرسوده شدن و احتماال آلوده شدن قالب جلوگیری کنید .

تمیز کردن  .

تمیز کردن و جاگذاری قالب گوش

جاگذاری

جایگذاری صحیح قالب گوش خیلی مهم است. و  مانع از التهاب و احیانا زخم شدن لاله و مجرای گوش میشود .

جایگذاری صحیح قالب گوش باعث میشود سمعک سوت نزند و فرد احساس سنگینی و فشار زیادی در گوش حس نکند .

باعث میشود کیفیت صدای سمعک تغییر نکند و مصرف کننده احساس رضایت از سمعک بیشتر شود .

جاگذاری قالب گوش 

تمیز کردن و جاگذاری قالب گوش 

 

 

 

 برای جلوگیری از عونت و ترشحات قارچی بسیار حائز اهمیت است.

در تصور زیر نحوه صحیح تمیزکردن قالب گوش را به شما آموزش داده میشود .

تمیز کردن قالب گوش را کاملا جدی بگیرید تا هم از صدای سمعک تان لذت ببرید و هم از فرسوده شدن و احتماال آلوده شدن قالب جلوگیری کنید .

تمیز کردن  .

 

جاگذاری

جایگذاری صحیح قالب گوش خیلی مهم است. و  مانع از التهاب و احیانا زخم شدن لاله و مجرای گوش میشود .

جایگذاری صحیح قالب گوش باعث میشود سمعک سوت نزند و فرد احساس سنگینی و فشار زیادی در گوش حس نکند .

باعث میشود کیفیت صدای سمعک تغییر نکند و مصرف کننده احساس رضایت از سمعک بیشتر شود .

جاگذاری قالب گوش