قالب گوش - قالبگیری گوش - سمعک

قالب گیری گوش : پس از بررسی دقیق مجرا گوش و پرده تمپان

با استفاده از خمیر مخصوص ساخته  میشود .

قبل از قالب گیری گوش مجرای گوش معاینه میشود تا مناسب

قالبگیری گوش باشد.  . پس از قالبگیری اولیه قالب ثانویه از روی

آن ساخته میشود.

درموارد زیر قالبگیری انجام شده و قالب  ساخته میشود:

قالب گیری گوش :

1- قالب سمعک

پس از تجویز سمعک مناسب , قالب گیری گوش انجام میشود.

برای نصب سمعک پشت گوشی و انتقال صدا به داخل گوش ,

قالب گرفته میشود. همچنین برای ساخت سمعکهای داخل گوش

, قالب تهیه میشود . از مجرای گوش قالب اولیه تهیه میشود . این

قالبها برای ساخت پوسته سمعک داخل گوشی به لابراتوار ساخت

ارسال میشود. پوسته سمعکهای داخل گوشی مناسب هرفرد و

منحصرا برا اساس قالب گوش تهیه شده , ساخته میشود . قالب

اولیه متناسب با نوع سمعک , پشت گوشی و یا داخل گوشی

برای ساخت به لابراتوار ارسال می گردد. قالب ها ی ثانویه بر

اساس قالب اولیه ساخته میشود در سمعکهای پشت گوشی

قالب توسط لوله ای  به سمعک وصل میشود . این لوله  صدای

سمعک را به داخل گوش منتقل میکند . در سمعکهای داخل

گوشی پس از ساخت قالب , کیت سمعک داخل آن قرار میگیرد.

قالب  باید به درستی در گوش فیت شود تا تقویت سمعک

مناسب انجام شود و سوت نزند . برای فیتینگ دقیق و کامل

سمعک  باید هنگام قالبگیری برداشت دقیقی از مجرای گوش

داشته باشیم.

شکل مجرای گوش باید در قالب اولیه نمود پیدا کند. برای

قالبگیری ابتدا یک محافظ به شکل پنبه یا مواد اسفنجی نرم در

مجرای گوش قرار داده میشود . سپس با استفاده از سورنگ

مخصوص ,خمیر قالبگیری به داخل مجراریخته میشود .پس از

مدت چند دقیقه ی کوتاه خمیر خشک شده و از مجرا خارج

میشود .

رنگ قالب :

قالبها را می توان در رنگهای مختلف سفارش داد. بهتر است برای

تشخیص گوش راست و چپ , رنگ های مختلف برای هر گوش

انتخاب شود. همانطور که کودک رشد می کند، به صورت دوره

ای تعویض قالب گوش و قالبگیری جدید مورد نیاز است،بنابراین

می توان رنگ ها را به صورت دلخواه تغییر داد. کاربران قدیمی

تر در کودکان اغلب ازتغییر رنگ لذت می برند. س از قالبگیری ,

قالب برای ساخت نهایی به لابراتوار ساخت ارسال میگردد .

معمولا حدود ۱ هفته زمان می برد تا قالب ثانویه به دست

مصرف کننده برسد  .

قالبهای رنگی استفاده از سمعک را برای کودکان جذابتر میکند