آیا کم شنوایی دارید؟ از اینجا شروع کنید؟

کم شنوایی ناگهانی - سکته گوش

ممکن است شما نگران شنوایی خود هستید که وارد این صفحه شدید . اگر میخواهید بدانید کم شنوایی دارید یا نه به سئوالات زیر توجه نمایید. اگر بیش از دو مورد از این سئولات در مورد شما صدق میکند , ممکن است کم شنوایی داشته باشید.و برای اطمینان و پیشگیری به موقع باید به زودی جهت بررسی وضعیت سیستم شنوایی خود به کلینیک شنوایی شناسی مراجعه نمایید .

1- آیا صدای زنگ زدن و هر نوع صدای مزاحم در گوش خود حس میکنید ؟

۲- آیا حس میکنید از یک گوش بهتر از گوش دیگر می شنوید ؟

۳- آیا سایقه در معرض قرارگیری سروصدای صنعتی و یا سابقه کار در کارگاهها یا مراکز صنعتی دارید  ؟

۴- آیا تمرکز بر درک گفتار در محیطهای شلوغ برایتان مشکل شده است ؟

۵- آیا بعضی وقتها فکر میکنید مردم بجای حرف زدن فقط لب شان را تکان میدهند و صدای آنها شنیده نمی شود ؟

۶- آیا برای فهمیدن گفتار دیگران نیاز است به دهانشان نگاه کنید ؟

۷- آیا گاهی وقتها درک گفتار افراد در مجالس و مجامع عمومی برایتان سخت است ؟

۸- آیا از دیگران میخواهیید گفته هایشان را تکرار کنند و یا بلند حرف بزنند ؟

۹- آیا دیگران اغلب به شما می گویند بلند بلند حرف میزنید ؟

۱۰- آیا صدای آقایان را در مقایسه با صدای خانمها یا بچه ها بهتر می فهمید ؟

۱۱- آیا تاکنون حس کردید صداهای آرام و یا گفتارآهسته را سخت می شنوید ؟

حال اگر جواب شما به سئولات فوق بیش از دو مورد مثبت بود قدم بعدی این است که حتما برای ارزیابی شنوایی به مرکز شنوایی شناسی مراجعه نمایید.

مشاوره برای سمعک