ارزیابی شنوایی

وقتی به مرکز شنوایی شناسی مراجعه می کنید  شنوایی شناس برای شروع  کار از شما سوالاتی را می پرسد . سپس وارد مرحله ارزیابی میشود . ابتداعا ممکن است یک بررسی اولیه از مجرای گوش شما داشته باشد . بعد از آن با استفاده از دستگاههای مختلف شنوایی شما را ارزیابی میکند . در این ارزیابی میزان و نوع کم شنوایی و همچنین میزان آسیب به درک گفتار شما بررسی میشود .

شنوایی شناس ( ادیولوژیست )بر اساس نتایج حاصله درصورت نیاز به درمان شما را برای مشاوره به پزشک متخصص معرفی میکند . در غصر اینصورت اگر کم شنوایی شما قابل درمان نباشد , درمورد استفاده از وسایل کمک شنوایی و راههای توانبخشی و یا پیشگیری از افزایش کم شنوایی و یا روشهای کاهش سرعت گسترش کم شنوایی با شما صحبت میکند . بنابراین قدم بعدی یا درمان دارویی است و یا درمان از نوع توانبخشی .

به هرحال جهت کسب تکلیف برای مشاوره با پزشک متخصص ارجاع میشوید.

مشاوره برای سمعک