تنظیم و تحویل سمعک

مطابق قرار قبلی با مددجو در جلسه فیتینگ سمعک ( تنظیم و تحویل سمعک )  سمعک انتخابی و مناسب مددجو در گوش او جایگذاری شده و تنظیمات مختلف بصورت نرم افزاری در سمعک مطابق ارزیابی شنوایی انجام شده قبلی , انجام میشود .

در این جلسه کیفیت و کمیت صدای سمعک بر حسب نیاز مددجو و مناسب جلسه اول برای او تنظیم میشود . در این جلسه نیاز  و همچنین راحتی  نامبرده مورد توجه قرارگرفته  و بهترین تنظیم مناسب جلسه اول برای ایشان انجام میشود .

از آنجاییکه ممکن است نامبرده قبلا از سمعک استفاده نکرده و این اولین بار برا او باشد , باید تنظیمات به گونه ای باشد که شنیدن ناگهانی صداها پس از مدتها تجربه کم شنوایی و سکوت , برایش آزار دهنده نباشد .

از آنجاییکه استفاده از سمعک نیاز به صرف زمان و تمرین و عادت پذیری و هماهنگی مغز با شرایط جدید را می طلبد , آموزش های لازم در این باره به مددجو داده میشود . همچنین در این جلسه آموزش های لازم برای استفاده از سمعک , مراقبت از آن و تعویض باطری , تغییر ولوم و همه نکات آموزشی لازم ارائه میگردد.

البته پس از تحویل سمعک مراحل کنترل و تنظیمات مجدد سمعک  از ضروریات استفاده از سمعک است . که در بخش مربوطه به آن می پردازیم.

کنترل و تنظیمات مجدد سمعک