مشاوره با پزشک متخصص

پس از ارزیابی و تعیین وضعیت کم شنوایی , مددجو به پزشک متخصص برای مشاوره ارجاع میشود . درصورت نیاز به درمان , تحت درمان کم شنوایی قرار میگیرد و پس از دوره درمان برای بررسی مجدد شنوایی مججدا به مرکز شنوایی شناسی ارجاع میشود .

اگر چنانچه تشخیص پزشک موید عدم وجود روشهای درمانی باشد , جهت تجویز سمعک , مجددا به مرکز شنوایی شنواسی ارجاع میشود . مددجو جهت تجویز و دریافت و استفاده از سمعک  باید به شنوایی شناس مراجعه و پس از مشاوره برای سمعک , جهت دریافت سمعک و قالبگیری برای سمعک اقدام میکند.

کنترل و تنظیمات مجدد سمعک

مشاوره برای سمعک