آیا کم شنوایی دارید؟ از اینجا شروع کنید؟

ممکن است شما نگران شنوایی خود هستید که وارد این صفحه شدید . اگر میخواهید بدانید کم شنوایی دارید یا نه به سئوالات زیر توجه نمایید. اگر بیش از دو مورد از این سئولات در مورد شما صدق میکند , ممکن است کم شنوایی داشته باشید.و برای اطمینان و پیشگیری به موقع باید به زودی جهت بررسی وضعیت سیستم شنوایی خود به کلینیک شنوایی شناسی مراجعه نمایید .

1- آیا صدای زنگ زدن و هر نوع صدای مزاحم در گوش خود حس میکنید ؟

۲- آیا حس میکنید از یک گوش بهتر از گوش دیگر می شنوید ؟

۳- آیا سایقه در معرض قرارگیری سروصدای صنعتی و یا سابقه کار در کارگاهها یا مراکز صنعتی دارید  ؟

۴- آیا تمرکز بر درک گفتار در محیطهای شلوغ برایتان مشکل شده است ؟

۵- آیا بعضی وقتها فکر میکنید مردم بجای حرف زدن فقط لب شان را تکان میدهند و صدای آنها شنیده نمی شود ؟

۶- آیا برای فهمیدن گفتار دیگران نیاز است به دهانشان نگاه کنید ؟

۷- آیا گاهی وقتها درک گفتار افراد در مجالس و مجامع عمومی برایتان سخت است ؟

۸- آیا از دیگران میخواهیید گفته هایشان را تکرار کنند و یا بلند حرف بزنند ؟

۹- آیا دیگران اغلب به شما می گویند بلند بلند حرف میزنید ؟

۱۰- آیا صدای آقایان را در مقایسه با صدای خانمها یا بچه ها بهتر می فهمید ؟

۱۱- آیا تاکنون حس کردید صداهای آرام و یا گفتارآهسته را سخت می شنوید ؟

حال اگر جواب شما به سئولات فوق بیش از دو مورد مثبت بود قدم بعدی این است که حتما برای ارزیابی شنوایی به مرکز شنوایی شناسی مراجعه نمایید.

ارزیابی شنوایی