انواع سمعک نامریی

انواع سمعک نامریی وجود دارد . سمعک نامریی اصطلاحی است که در کشور ما رایج است . این سمعکها در واقع به این خاطر نامریی خوانده میشوند که وقتی در گوش قرار می گیر یا دیده نمیشود یا خیلی کم و در زوایایی خاص دیده میشوند . در ذیل به انواع سمعک نامریی اشاره می کنیم .

سمعک نامریی RIC-RIE

سمعک نامریی RIC,RIE

سمعک RIC/RIE مخفف Reciver In Canal /Reciver In Ear می باشد . این نوع سمعکها ترکیبی از سمعکهای پشت گوشی و داخل گوشی است و بهتر است بگوییم سمعک پشت گوشی ای است که میکروفن و پردازشگر و آمپلی فایر سمعک در پشت گوش و داخل یک پوسته بوده ,  رسیور ( بلندگو) آن در کانال گوش قرار میگیرد .